TILLBAKA

Crio kundcase:
Inera 1177 Vårdguiden – en framtidsvision

Kostnader som skjuter i höjden, växande kötider och ett myller av aktörer. Den svenska sjukvården står inför stora utmaningar där digitaliseringen är en stor del av lösningen. Inera, som arbetar med att koordinera landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete, gav Crio i uppdrag att ta fram målbilder för nya 1177 Vårdguiden.

 

1177 Vårdguiden ägs gemensamt av alla landsting och regioner genom Inera, och är en viktig del av hälso- och sjukvårdens utbud. Invånarna erbjuds råd, information, inspiration och e-tjänster inom hälsa och vård. Inera har sedan augusti 2016 ett program för att hålla samman och styra ett antal pågående och planerade projekt och förstudier. De handlar alla om nödvändiga förändringar av det befintliga tjänstekonceptet för 1177 Vårdguiden. Det behövs ett generationsskifte, både rent tekniskt och för att möta samtidens behov.

 

Visionen om en attraktiv och självklart använd tjänst

På uppdrag av Ineras styrelse har Crio tagit fram ett diskussionsunderlag kring en framtidsvision av 1177 Vårdguiden i inloggat läge. Syftet med underlaget är att beskriva hur 1177 Vårdguiden kan utvecklas till en samlingsplats för invånarens digitala kontakter och tjänster med vård och omsorg, oavsett vilka avsändarna är. En sammanhållen utveckling av tjänsterna kan effektivisera, förbättra och stimulera till en bättre vård och omsorg på invånarnas villkor.
 

I underlaget beskriver vi en vision där 1177 Vårdguiden år 2025 är en attraktiv och självklart använd tjänst av en betydligt större mängd invånare än idag. Vi ger också en kortfattad beskrivning av vilka steg som krävs för att ta sig mot visionen, säger Lotta Trosell Svender, utredare på Crio.

 

Invånarperspektivet i fokus

Utöver diskussionsunderlaget har Crio också levererat konceptskisser byggda på olika scenarier, sammanställning av intervjuer med medlemmar ur styrelsen samt illustrationer som gör det möjligt att sammanfatta komplexa frågor.

Scenarierna är gjorda ur ett invånarperspektiv och illustreras med skisser. Huvudperson är Eva, en medelålders kvinna som bor med två döttrar på deltid. Hon har också en förälder, Arne, som bor på en annan ort. Arne har diabetes och har nyss genomgått en hjärtklaffsoperation.

 

Scenario 1

Att vara ombud för någon annan

Eva blir ombud åt sin pappa för att kunna hjälpa honom även om hon bor på en annan ort. I sin översikt på 1177 Vårdguiden får hon efter pappans godkännande åtkomst till hans vy. Som vårdnadshavare har hon redan automatiskt tillgång till sin yngsta dotters vy och den äldre dottern har valt att dela viss information med sin mamma.
 

Genom att arbeta med scenarier kunde vi tydligt visa på behoven från ett invånarperspektiv. Vi visade på hur inte bara den offentliga sjukvården utan också externa aktörer och tjänster behöver finnas i nya 1177 Vårdguiden, säger Therese Flodin Mahe, utredare på Crio.


Drivkrafterna i uppdraget har varit invånarperspektivet: vad är invånarnas behov och förväntningar, snarare än landstingen och regionernas. Crio ville också visa på hur det går att ta vara på digitaliseringens möjligheter i hälso- och sjukvården och skapa ett bredare utbud av tjänster.

 

Utmaningar kring juridik, säkerhet och varumärke

De utmaningar som uppdraget innehöll var frågor kring juridik, informationssäkerhet, medicinsk säkerhet och etik. Samt inte minst varumärke. En komplicerad fråga i diskussionsunderlaget är hur 1177 Vårdguiden ska förhålla sig till tjänster från kommersiella leverantörer. 
 

1177 Vårdguiden har ett stort förtroende hos invånare eftersom informationen upplevs som trovärdig, vetenskapligt baserad och inte styrd av kommersiella intressen. Förtroendet kan snabbt raseras om kommersiella aktörer bjuds in och inte håller måttet. Det bör tas på allvar, men också invånarnas önskemål om ett större tjänsteutbud och förmåga att ta ansvar för sin egen hälsa. Inera bör kravställa och kvalitetssäkra tjänster och leverantörer som vill vara en del av utbudet, säger Mikael Petrén, strategisk rådgivare från Crio.
MikaelP_rund_bred.png

Mikel Petrén
Vd Crio
0706 63 63 53
www.criopartner.se