Här kan du anmäla dig till Time People Groups årsstämma 2019

Bild_Årsstämma 2019_Rityta 1.png

Här kan du anmäla dig till Time People Groups årsstämma tisdagen den 10 september 2019, klockan 18.00 på Celsiusgatan 10, 112 30 Stockholm. Registreringen startar 17.30.

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 september 2019,

dels senast onsdagen den 4 september 2019 anmäla sig hos bolaget för deltagande i årsstämman. 

Anmälan kan ske via e-post skriftligt till ir@timepeoplegroup.com eller skickas via post till Time People Group, Celsiusgatan 10, 112 30 Stockholm. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde anges. Till anmälan ska, därtill i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Kallelsen kan läsas i sin helhet på www.investor.timepeoplegroup.com.